Giới thiệu

Ông: Nguyễn Ngọc Quân

Giám Đốc Điều Hành

Nhiệm kỳ

Từ năm 2014

Giới thiệu:

Ông Nguyễn Ngọc Quân - Giám Đốc Điều Hành Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I - Pharbaco