Nom du rapport Date de sortie Téléchargements
Thông báo Bầu thành viên HĐQT & Ban kiểm soát 26/04/2022 276 Download
Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ 2022 26/04/2022 289 Download
Rapport annuel 2020 30/09/2020 205 Download
Báo cáo thương niên 2019 10/09/2020 10001 Download
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 27/06/2020 1893 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 27/06/2020 1927 Download
1 2 3 4