Nom du rapport Date de sortie Téléchargements
Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 26/04/2022 329 Download
Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 26/04/2022 315 Download
Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 26/04/2022 320 Download
Tờ trình Báo cáo và Phương án thù lao HĐQT & BKS năm tài chính 2021 - Năm 2022 26/04/2022 279 Download
Báo cáo tài chính tóm tắt 2021 26/04/2022 358 Download
Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ 2022 26/04/2022 285 Download
1 2 3 4