Nom du rapport Date de sortie Téléchargements
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 19/04/2023 13 Download
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 19/04/2023 3 Download
Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 26/04/2022 343 Download
Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 26/04/2022 317 Download
Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 26/04/2022 323 Download
Tờ trình Báo cáo và Phương án thù lao HĐQT & BKS năm tài chính 2021 - Năm 2022 26/04/2022 281 Download
1 2 3 4