Giới thiệu

Bà: Đào Minh Ngọc

Giám Đốc NMSX Thuốc tiêm

Nhiệm kỳ

Từ năm 2014

Giới thiệu:

Bà Đào Minh Ngọc - Giám Đốc Nhà máy sản xuất thuốc tiêm Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco