Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021

Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 25/06/2021 1543 Download
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 25/06/2021 1395 Download
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 24/06/2021 1194 Download
Quy chế bầu cử 24/06/2021 1239 Download
Phiếu biểu quyết 17/06/2021 1269 Download
Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021 03/06/2021 1115 Download
1 2 3 4