Đại hội đồng cổ đông

Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 27/06/2020 1881 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 27/06/2020 1922 Download
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 25/06/2019 1592 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 25/06/2019 1458 Download
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 29/09/2018 423 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 28/09/2018 427 Download
1 2