Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021

Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 25/06/2021 1606 Download
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 25/06/2021 1412 Download
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 24/06/2021 1197 Download
Quy chế bầu cử 24/06/2021 1241 Download
Phiếu biểu quyết 17/06/2021 1271 Download
Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021 03/06/2021 1119 Download
1 2 3 4