Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021

Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải
Thông báo bầu bổ sung TVHĐQT 2021 03/06/2021 1404 Download
Sơ yếu lý lịch 03/06/2021 1393 Download
Đơn đề cử Ứng viên 2021 03/06/2021 1181 Download
Biên bản họp nhóm 03/06/2021 1205 Download
Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021 03/06/2021 1245 Download
Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc 03/06/2021 1297 Download
1 2 3 4