SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Bà: Trần Tuyết Mai

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÁP CHẾ

PHÒNG CUNG ỨNG ĐIỀU ĐỘ

BAN THƯ KÍ

PHÒNG VACCINE

PXSX THUỐC VIÊN

PXSX THUỐC ĐÔNG DƯỢC

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

PHÒNG KIỂM NGHIỆM

PXSX THUỐC TIÊM NƯỚC

PXSX THUỐC TIÊM BỘT

PX CƠ ĐIỆN

PHÒNG KHO VẬN