Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021

Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải
Báo cáo của HĐQT 03/06/2021 1261 Download
Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt 2020 03/06/2021 1394 Download
Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 03/06/2021 1317 Download
Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 03/06/2021 1313 Download
Tờ trình Báo cáo và phương án thù lao HĐQT & BKS 2020 - 2021 03/06/2021 1273 Download
Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán 03/06/2021 1234 Download
1 2 3 4