Giới thiệu

Bà: Đào Thị Hằng

Giám Đốc NMSX Thuốc viên

Nhiệm kỳ

Từ năm 2014

Giới thiệu:

Bà Đào Thị Hằng - Giám Đốc Nhà Máy sản xuất thuốc viên Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco