Giới thiệu

Bà: Hà Thị Thanh Hoa

P. Tổng Giám Đốc chất lượng

Nhiệm kỳ

Từ năm 2014

Giới thiệu:

Bà Hà Thị Thanh Hoa - Phó Tổng Giám Đốc chất lượng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco