Giới thiệu

Ông: Nguyễn Đức Cảnh

Kế Toán Trưởng

Nhiệm kỳ

Từ 2020 đến nay

Giới thiệu:

Ông Nguyễn Đức Cảnh - Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco