Giới thiệu

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

P. Tổng Giám Đốc Thường trực

Nhiệm kỳ

Từ 2020 đến nay

Giới thiệu:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám Đốc Thường trực Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco