Giới thiệu

Ông: Nguyễn Văn Quang

P. Tổng Giám Đốc Nhà Máy

Nhiệm kỳ

Từ năm 2014

Giới thiệu:

Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Tổng Giám Đốc Nhà Máy Công ty Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco