Giới thiệu

Ông: Tô Thành Hưng

Tổng Giám Đốc

Nhiệm kỳ

Từ 2020 đến nay

Giới thiệu:

Ông Tô Thành Hưng - Tổng Giám Đốc Công ty Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco