Giới thiệu

Bà: Trần Tuyết Mai

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ

Từ 2020 đến nay

Giới thiệu:

Bà Trần Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco