Giới thiệu

Ông: Vũ Hồng Khoa

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ

Từ 2023 đến nay

Giới thiệu:

Ông: Vũ Hồng Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco