Report name Release date Downloads
Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 26/04/2022 340 Download
Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 26/04/2022 317 Download
Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 26/04/2022 323 Download
Tờ trình Báo cáo và Phương án thù lao HĐQT & BKS năm tài chính 2021 - Năm 2022 26/04/2022 280 Download
Báo cáo tài chính tóm tắt 2021 26/04/2022 360 Download
Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ 2022 26/04/2022 287 Download
1 2 3 4