Giới thiệu

Ông: Nguyễn Đức Thịnh

P. Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc dự án

Nhiệm kỳ

Từ năm 2014

Giới thiệu:

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc dự án Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco