Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2018

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành (tải về)

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017 (tóm tắt)/(tổng hơp)

3. Báo cáo của Ban kiểm soát (tải về)

4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên  HĐQT và Ban kiểm soát (tải về)

5. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên  HĐQT và Ban kiểm soát (tải về)

6.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (tải về)

7.Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (tải về)

8.Tờ trình chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (tải về)

9.Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018 (tải về)

10.Tờ trình thông qua dự án đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-EU (tải về)

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Kính mời: Quí Cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm TW I – Pharbaco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quí cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco.

Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Công ty Số 160 Tôn Đức Thắng – Phường Hàng Bột – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.

Các tài liệu kèm theo

1. Thư mời (tải về)

2. Chương trình đại hội (tải về)

3.Thông báo bầu thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát (tải về)

4. Mẫu đơn đề cử (tải về)

5. Mẫu biên bản đề cử nhóm cổ đông (tải về)

6. Mẫu sơ yếu lý lịch 2018 (tải về)

7. Mẫu giấy ủy quyền 2018 (tải về)