Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 :

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01 tháng 03 năm 2023

  1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền
  2. Nội dung cụ thể

–        Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

–        Ngày thanh toán: Ngày 15 tháng 03 năm 2023

–        Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện nhận cổ tức tại phòng Hành chính Pháp chế Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco ( 160 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội) vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu kể từ ngày 15/03/2023. Cổ đông xuất trình căn cước công dân dân và giấy ủy quyền (nếu có) khi đến nhận cổ tức.