Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 :

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán:  – Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2024

  1. Lý do và mục đích:

– Tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024

  1. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Thông báo sau

– Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

– Nội dung họp:

  • Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.