Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

THÔNG BÁO

          V/v: Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Kính gửi: Quí Cổ đông của Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tránh tụ tập đông người, đảm bảo sức khỏe cho các cổ đông của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:  

1. Giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 18/3/2020.

2. Theo  quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ kết thúc năm tài chính. Nhưng do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang lan rộng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tránh tụ tập đông người, đảm bảo sức khỏe cho các cổ đông của Công ty.

– Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ lùi lại sau khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm. Công ty sẽ thông báo sau khi có lịch cụ thể.

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)      

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niên yết (UPCOM)            

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2020

1. Lý do và mục đích:

– Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Thông báo sau

– Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên