Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán:  – Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết (UPCOM)         

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2020

1. Lý do và mục đích:

– Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Thông báo sau

– Nội dung họp dự kiến: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp chia tay của Ông Ngô Nhật Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Ngày 15/9/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco, 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp chia tay của Ông Ngô Nhật Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với toàn thể lãnh đạo chủ chốt của công ty. Ông Ngô Nhật Phương đã có đôi lời đối với toàn thể lãnh đạo chủ chốt. Sau đây là toàn văn cuộc họp: