Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THƯ MỜI

          Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính mời: Quí Cổ đông của Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quí cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 25 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Cơ sở 2, Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Danh mục tài liệu đính kèm

1. Thư mời (Xem tại đây)

2. Chương trình đại hội (Xem tại đây)

3. Mẫu giấy ủy quyền(Xem tại đây)

4. Báo cáo tài chính 2018 (Xem tại đây

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị  (Xem tại đây)

6. Tờ trình huy động vốn (Xem tại đây)

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán(Xem tại đây)

8.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận(Xem tại đây)

Trận trọng cảm ơn!