Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 :
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
Mã chứng khoán: PBC
Loại chứng khoán: – Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2023
1. Lý do và mục đích:
– Tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2023
2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Thông báo sau
– Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
– Nội dung họp:
Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:

 

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2022

Nội dung cụ thể : Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

  • Tỷ lệ thực hiện: 100 : 3 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu phát hành thêm)
  • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ. Tỷ lệ thực hiện: 100 : 3 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu phát hành thêm)
  • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 110 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được (110*3%) = 3,3 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 3 cổ phiếu mới.

  • Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco, Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

 

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2021

  1. Lý do và mục đích:

– Tham dự ĐHĐCĐ thườn niên năm 2021

  1. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Thông báo sau

– Nội dung họp dự kiến: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty. (xem tại đây)

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc cử người đại diện phần vốn góp

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông quyết định của Hội đồng Quản trị về việc cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Việt Mỹ. (xem tại đây)