Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  “Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng”

1. Công ty cổ phần Sài gòn Pharma. (Xem tại đây)

2. Công ty cổ phần Appollo. (Xem tại đây)

Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  nội dung “Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.”

Xem chi tiết tại đây (Click here)

Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông nội dung thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Xem tại đây (Click here)