Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, cụ thể như sau:

– Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

– Mã chứng khoán: PBC

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)     

– Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niên yết (UPCom)            

– Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Thông báo sau

Nội dung họp dự kiến:

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

– Thông qua báo cáo tài chính năm 2018

– Thông qua việc trích lập các quỹ 2019

– Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018, dự kiến mức cổ tức năm 2019

– Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các vấn đề khác.