Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)      

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niên yết (UPCom)         

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2018

1. Lý do và mục đích:

– Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Thông báo sau

– Nội dung họp dự kiến:

+ Về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

+ Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty