Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 :

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán:  – Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2024

  1. Lý do và mục đích:

– Tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024

  1. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Thông báo sau

– Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

– Nội dung họp:

  • Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 :
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
Mã chứng khoán: PBC
Loại chứng khoán: – Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2023
1. Lý do và mục đích:
– Tham dự Đại hội đồng cổ bất thường năm 2023
2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: 29/12/2023
– Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
– Nội dung họp:
– Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 :
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
Mã chứng khoán: PBC
Loại chứng khoán: – Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2023
1. Lý do và mục đích:
– Tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2023
2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Thông báo sau
– Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
– Nội dung họp:
Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 :

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01 tháng 03 năm 2023

  1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền
  2. Nội dung cụ thể

–        Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

–        Ngày thanh toán: Ngày 15 tháng 03 năm 2023

–        Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện nhận cổ tức tại phòng Hành chính Pháp chế Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco ( 160 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội) vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu kể từ ngày 15/03/2023. Cổ đông xuất trình căn cước công dân dân và giấy ủy quyền (nếu có) khi đến nhận cổ tức.

Sửa đổi thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Do ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông báo là ngày 11/04/2022 (Trùng vào ngày nghỉ bù của dịp Giỗ Tổ Hùng Vương), do vậy CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO sửa đổi thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
Mã chứng khoán: PBC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2022

1. Lý do và mục đích:
– Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Thông báo sau
– Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:
Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
Mã chứng khoán: PBC
Loại chứng khoán: – Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2022

1. Lý do và mục đích:
– Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Thông báo sau
– Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông