Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Mã chứng khoán: PBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niên yết (UPCOM)     

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2020

1. Lý do và mục đích:

  • Chốt danh sách trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 

  • Tỉ lệ thực hiện: 1,11% (mỗi cổ phiếu nhận 111đ)
  • Thời giam thực hiện: 25/12/2020

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày 03/11/2020 tại Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn– TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  “Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Xem chi tiết tại đây (Click here)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  “Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng”

1. Công ty cổ phần Sài gòn Pharma. (Xem tại đây)

2. Công ty cổ phần Appollo. (Xem tại đây)

Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông  nội dung “Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.”

Xem chi tiết tại đây (Click here)