Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu trên sàn UPCom

Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco thông báo về “Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu  trên sàn UPCom” như sau:

-Tên công ty: Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco

-Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco

-Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-Mã chứng khoán: PBC

-Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu)

-Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)

-Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 26/11/2019

-Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.500 đồng/cổ phiếu

(Xem chi tiết tại đây)