Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 :
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
Mã chứng khoán: PBC
Loại chứng khoán: – Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2023
1. Lý do và mục đích:
– Tham dự Đại hội đồng cổ bất thường năm 2023
2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: 29/12/2023
– Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
– Nội dung họp:
– Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông